GDPR

Personvernerklæring Norsk Whippetklubb

Norsk Kennel Klub («NKK» og «NWK») er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine
personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har
om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.
I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine
personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan
knyttes til deg som enkeltperson.
Hvilke personopplysninger har vi om deg
Opplysninger som gis av deg. Når du blir medlem i NKK, engasjerer deg som frivillig, deltar på våre
arrangementer eller engasjeres som dommer eller veterinær mottar vi typisk følgende opplysninger
om deg:
Opplysninger om medlemmer og frivillige, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn
og fødselsdato.
Opplysninger om dommere og veterinærer, som kontaktinformasjon, CV, attester, etc.
Informasjon om hunder, slik som navn, rase, alder, stamtavle, høyde, informasjon om eierskifte,
informasjon om helseundersøkelser foretatt av veterinærer samt ID-nummer, deltakelse
arrangementer.
Informasjon om disiplinærsaker, som informasjon om hendelsen, vitneuttalelser og informasjon om
vedtakene som blir fattet. Disse opplysningene mottar vi fra øvrige medlemmer i NKK, våre klubber,
NKKs disiplinærutvalg og NKKs ankeutvalg.
Kommunikasjon, som informasjon du gir og mottar når du kontakter NKK eller har dialog med oss.
Betalingsinformasjon, som kortnummer, betalingsmetode og hva du har betalt for.
Hva bruker vi personopplysningene til
Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

1 Administrere medlemskap og arrangementer. Vi bruker opplysninger om deg og om hunden din
i forbindelse med opprettelse og administrasjon av ditt medlemskap i NKK og ved påmeldinger til
og gjennomføring av arrangementer og konkurranser. Til dette formålet bruker vi opplysninger om
medlemmer, opplysninger om hunder, kommunikasjon og betalingsinformasjon.

2 Å engasjere av dommere og veterinærer. Vi behandler opplysninger for å kunne inngå avtaler
med dommere og veterinærer om oppdrag som utføres for av NKK eller NKKs medlemmer. Til
dette formålet bruker vi opplysninger om dommere og veterinærer.

3 Utsendelse av informasjon og markedsføring. Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. adresse og
epostadresse) til å sende deg informasjon om NKK, våre arrangementer samt annen informasjon
og gode tilbud fra våre samarbeidspartnere.

4 Behandling av disiplinæravgjørelser. Ved usportslig oppførsel eller brudd på NKKs lovverk, vil vi
behandle opplysninger i forbindelse med behandling av disiplinærsaker og klage over vedtak i
disiplinærsaker. Til dette formålet bruker vi opplysninger om medlemmer, opplysninger om
hunder, og informasjon om disiplinærsaker.

Det rettslige grunnlaget for formål 1 og 2 er å oppfylle vår avtale med deg.

M8450891/1/137090-001-001/NOKN Advokatfirmaet Wiersholm AS | 2
Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår berettigete interesse i å kunne gi informasjon om NKK, våre
arrangementer og tilbud. Det rettslige grunnlaget for formål 3 kan også være ditt samtykke, dersom
du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger er
medlem av NKK eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartnere. Dersom du er
under 15 år, vil vi ikke bruke personopplysningene dine i forbindelse med markedsføring med mindre
foreldrene dine har samtykket til dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår berettigete interesse i å undersøke saker om brudd på NKKs
regelverk og sørge for at alle som er medlemmer av NKK eller deltar på våre arrangementer opptrer i
henhold til NKKs regelverk.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi vil kunne dele dine opplysninger med de ulike klubbene underlagt NKK, dersom det er nødvendig i
forbindelse med administrasjon av ditt medlemskap eller din deltakelse på konkurranser.

Informasjon om disiplinærsaker vil deles med disiplinærutvalget i NKK, samt ankeutvalget i forbindelse
med at nevnte organer behandler sakene. Informasjon om disiplinærsaker vil også deles med
klubbene, de øvrige nordiske kennelklubbene samt Fédération Cynologique Internationale (FCI) for å
sikre at vedtakene som fattes blir gjennomført og etterlevd.

Vi vil dele opplysninger om deg og din hund med dommerne og annet personell vi engasjerer når du
deltar i våre konkurranser. Vi vil også kunne dele opplysninger om deg og din hund med veterinærer
dersom veterinærene foretar helseundersøkelser av hunden.

I forbindelse med gjennomføring av registrering av din hund, vil vi kunne dele opplysninger om deg og
din hund med DyreID, med mindre du har motsatt deg slik deling. Vi vil også kunne dele dine
opplysninger med DyreID for markedsføringsformål, men dette gjør vi kun dersom du har samtykket
til det.

Vi vil kunne publisere opplysninger om deg og din hund på våre nettsider samt i våre kataloger, blant
annet i forbindelse med promotering av NKK eller våre konkurranser og øvrige arrangementer, med
mindre du har motsatt deg slik publisering. Vi vil også kunne publisere opplysninger om deg på NKKs
nettside dersom du oppnevnes som leder eller kontaktperson til en av klubbene våre.

Våre IT-leverandører vil kunne få tilgang til og behandle dine personopplysninger på vegne av oss, i
forbindelse med leveranse av IT-tjenester til NKK.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter eller
anonymiserer:

Opplysninger om medlemmer når du sier opp medlemskapet hos NKK. Eieropplysninger knyttet til
hund 15 år etter utmelding.

Opplysninger om dommere og veterinærer knyttet til hund slettes ikke.

Informasjon om hunder når du sier opp medlemskapet hos NKK. Vi vil slette eierskifteskjemaer og
annen informasjon om eierskifte senest innen fem år.

Informasjon om disiplinærsaker, dvs. hvem saken gjelder og reaksjonen/vedtaket som blir fattet,
senest innen 50 år etter vedtaket fattes. Grunnlagsinformasjon (beskrivelse av hendelsen, uttalelser
fra vitner etc.) slettes innen tre år etter vedtaket fattes. Informasjon om hendelser som gjelder hunders
opptreden og adferd slettes etter en periode som tilsvarer et normalt hundeliv, femten år. Dersom du
er under 18 år, vil vi kun lagre informasjon om disiplinærsaker i tre år.

 
 

M8450891/1/137090-001-001/NOKN Advokatfirmaet Wiersholm AS | 3
Kommunikasjon innen tre år etter kommunikasjon ble sendt eller mottatt.
Betalingsinformasjon etter fem år i samsvar med bokføringsloven.
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks.
ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.
Dine personvernrettigheter
Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine
rettigheter omfatter:
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg
Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare
Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger
Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et
strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format
Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger, blant annet bruk til direkte
markedsføring.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil
besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet.
Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle
misforståelser.
Cookies
Når du besøker vår nettside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om dette i vår cookiepolicy,
se mer informasjon her.
Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av
betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine
rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Haakon Rognsaa Arnesen
Telefonnummer: 476 88 151
E-postadresse: haakon.arnesen@nkk.no
Adresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo – Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo