Generalforsamlingen

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.06.
Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil
en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgite stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer
at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
autentisere avsenderen. For øvrig gjelder rettningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt
av NKKs Hovedstyre.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmeret for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Oppretelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag er ikke tillat, bare endringsforslag til allerede fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
h) Vedta medlemskontigent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
o Leder for 2 år
o Nestleder for 2 år
o 5 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 2 år
o Revisor med vararevisor for 2 år.
o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Matilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillat, unntat dersom det ikke foreligger kandidater eller
at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen frister
fastsat i §3-1. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 %
av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker eter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgite saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på sakslisten kan fremsetes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke
tillatt.
Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært
årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.06.
Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil
en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgite stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer
at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
autentisere avsenderen. For øvrig gjelder rettningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt
av NKKs Hovedstyre.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmeret for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Oppretelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag er ikke tillat, bare endringsforslag til allerede fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
h) Vedta medlemskontigent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
o Leder for 2 år
o Nestleder for 2 år
o 5 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 2 år
o Revisor med vararevisor for 2 år.
o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Matilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillat, unntat dersom det ikke foreligger kandidater eller
at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen frister
fastsat i §3-1. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 %
av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker eter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgite saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på sakslisten kan fremsetes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke
tillatt.
Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært
årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.06.
Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av
klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil
en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgite stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer
at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å
autentisere avsenderen. For øvrig gjelder rettningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt
av NKKs Hovedstyre.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmeret for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter,
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Oppretelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag er ikke tillat, bare endringsforslag til allerede fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
h) Vedta medlemskontigent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
o Leder for 2 år
o Nestleder for 2 år
o 5 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 2 år
o Revisor med vararevisor for 2 år.
o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Matilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillat, unntat dersom det ikke foreligger kandidater eller
at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen frister
fastsat i §3-1. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 %
av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker eter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære
saker som skal behandles. Kun de oppgite saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag
til saker på sakslisten kan fremsetes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke
tillatt.
Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært
årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Protokoll 2016

Valgkomiteen

Siv WæhleLeder
Tove-Merete LilledalMedlem
Hanne Berit Dahl AndersenMedlem
Guro Utgård SnøvaVaramedlem

Har dere forslag til kandidater ta kontakt med valgkomiteen:
Epost: valgkomite@whippetklubben.no