Styret

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Vedtak fates med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når et av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være
tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

· lede klubben mellom årsmøtene
· avholde generalforsamling, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres
· drive klubben i samsvar med klubbens formål
· gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
· oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør.
· søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
· velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
· Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.

Styrets sammensetning

Randi JuliussenStyreleder
Sitter i LC-utvalget
Ove Egil BekkvangNestleder
Sitter i utstillingsutvalget
Magnus HusbyStyremedlem
Sitter i utstillingsutvalg
Maja AndreassenStyremedlem
Susanne JohansenStyremedlem
May Helen ErdalStyremedlem
Sitter i Aktivitetsutvalg
Tove Mette GuldbrandsenStyremedlem
Marianne HausVaramedlem
Medlem i redaksjonen
Nina JensenVaramedlem