UTSTILLINGSUTVALGET

Anita EngLeder
Magnus HusbyMedlem
Ove Egil BekkvangMedlem
Heidi K BekkvangMedlem
Beate FjeldbergMedlem
Kathrine Lesaca JohansenMedlem

MANDAT UTSTILLINGSKOMITE

Styret har ansvar for utstillingene, søknad om kommende utstillinger og innmelding til NKK. NWK

Utstillingskomité er styrets arbeidsorgan for planlegging og gjennomføring av klubbens egne

utstillinger og gis følgende mandat.

  • Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. 1 leder og inntil 8 medlemmer. Leder for

utvalget sørger for at det holdes tett kontakt med styret og har oversikt over at oppgaver blir

fordelt og gjennomført. Leder har stemmerett i saker på linje med øvrige medlemmer i

utvalget.

  • Planlegge og gjennomføre klubbens egne utstillinger, herunder minimum en spesial med

stort cert hvert år. Forslag om datoer, utstillingsplass og dommerliste sendes styret for

godkjenning ca 2 år i forveien. Rasespesialister skal prioriteres i valg av dommere.

  • Samarbeide med de andre klubbene i gruppe 10 der samarbeid om en Myndespesial er mer

hensiktsmessig/enklere å gjennomføre enn en egen Whippetspesial.

  • Ansvar for å ta imot påmeldinger og registrering i DogWeb Arra. Kontaktperson for

påmeldinger skal (dersom det er mulig å unngå) ikke selv stille hund på utstillingen.

  • Ansvar for det praktiske rundt utstillingene. Skaffe ringpersonell, rosetter, premier,

sponsorer, lotteri, bevertning, rigging og nedrigging av plassen, bemanning av sekretæriat og

inngang. Komiteen skal også tilrettelegge for eventuell aspirant-/elevtjeneste.

  • Kontakte dommer og skaffe skriftlig bekreftelse på at oppdrag er avtalt, booke hotell,

middag og transport for dommer. Kontaktperson for dommer gir denne utfyllende

informasjon i forkant av utstillingen og skal (dersom det er mulig å unngå) ikke selv stille

hund på utstillingen. Kontakt med dommer i forbindelse med utstillingen; henting/bringing,

kontakt på utstillingsdagen samt middag etc. skal foretas av en person som ikke stiller hund

på den aktuelle utstillingen – for eksempel utstillingsleder, skriver eller ringsekretær.

  • Alle avtaler, forespørsler, kommunikasjon o.l skal skje fra utstillingskomiteens e-post og

lagres, slik at alt komiteen foretar seg er lett å dokumentere i etterkant.

  • Utstillingskomiteen skal lage et budsjett for hver utstilling. I etterkant av utstillingen skal

komiteen levere et regnskap med inntekter og utgifter til styret, senest 2 uker etter

arrangementet.

  • Utvalget skal føre referat fra møter, disse sendes til styret.
  • Som deltaker i utvalg så er man pålagt taushetsplikt, og man representerer klubben. Man

skal opptre på en ryddig og respektfull måte